Kancelaria Radcowska NG Legal

O kancelarii

Kancelaria Radcowska NG Legal to nowe miejsce na prawniczej mapie Rybnika. Misją mecenas Gałuszki jest świadczenie na rzecz jej Klientów usług prawnych na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnego charakteru każdej sprawy i różnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Obsługujemy zarówno klientów korporacyjnych jak i indywidualnych, a Naszym podstawowym założeniem jest pomagać klientom w interpretacji zawiłości prawnych z którymi mierzą się w swojej codzienności, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

W miarę możliwości staramy się rozwiązywać problemy na etapie początkowym, żeby ograniczyć do minimum zaangażowanie czasu i środków Klienta. Gdy jednak spór sądowy staje się nieodzowny – zapewniamy kompleksową pomoc w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Mecenas Gałuszka jako stały mediator sądowy ma wiedzę i doświadczenie pozwalające na polubowne zażegnanie sporu tam, gdzie jest to możliwe.

Na co dzień współpracujemy z Kancelarią Legibus Consulto Kulig-Gęgotek, Gałuszka z Katowic, dzięki czemu zapewniamy Naszym Klientom jeszcze bardziej wszechstronną obsługę na terenie całej Aglomeracji Śląskiej.

W zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i wsparcia w prowadzeniu biznesu współpracujemy z Biurem usług zarządczych i doradztwa gospodarczego w Rybniku – www.doradztwo.rybnik.pl , co pozwala na uzupełnienie obsługi prawnej o aspekty zarządcze, a tym samym kierunkuje naszą działalność jeszcze bardziej na oczekiwania klienta biznesowego.

Działalność Kancelarii prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a ponadto w zgodzie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, który wiąże Kancelarię.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, zapewniamy, że na każdy przedstawiony problem zaproponujemy rozwiązanie, które usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających klientów.

NAtalia Gałuszka

Radca prawny, założyciel Kancelarii.

Natalia gałuszka Radca Prawny
Dowiedz się więcej

Natalia Gałuszka

Mecenas Natalia Gałuszka jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
Ukończyła Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – kierunek prawo, a także Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie – kierunek zamówienia publiczne – studia podyplomowe. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zdobywała począwszy od 2018 roku. Jej specjalizacje to między innymi:

– Spory sądowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego;

– Postępowania upadłościowe w tym upadłość konsumencka;

– Sprawy z dziedziny prawa rodzinnego, w tym rozwody, sprawy alimentacyjne;

– Szeroko rozumiany temat zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców;

Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Prawników Śląskich na rzecz Arbitrażu
i Mediacji PACTUM, którego podstawowym celem regulaminowym jest prowadzenie mediacji oraz promocja mediacji i arbitrażu jako alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Cennik

Usługi Kancelarii są wyceniane indywidualnie do każdej sprawy. Przed przystąpieniem do realizowania usług na rzecz Klienta zawierana jest pisemna umowa, która precyzyjnie określa wysokość wynagrodzenia i zasady jego płatności.

Kancelaria w przypadku prowadzenia spraw sądowych stosuje następujące metody rozliczeń:
a) Ryczałtowe – w którym ustalane jest z góry wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, które nie jest zależne od nakładu czasu pracy przy jej prowadzeniu,
b) Godzinowe – w którym wynagrodzenie jest ściśle powiązane z przyjętą stawką godzinową oraz nakładem czasu pracy przy sprawie.
Wybór metody rozliczenia należy do Klienta.

Kancelaria dokonuje wyceny swoich usług nieodpłatnie.

Oferta

Obsługa prawna przedsiębiorstw i przedsięwzięć

 

Obsługa prawna każdego z naszych Klientów prowadzona jest w zależności od potrzeb przez jednego lub kilku prawników, przy czym zawsze jeden z nich – adwokat lub radca prawny – jest osobą, która koordynuje wszystkie usługi dla danego Klienta. Koordynator dobierany jest w taki sposób, aby dziedziny prawa, w których się specjalizuje oraz posiadane doświadczenia były jak najbardziej zbieżne ze specyfiką działalności Klienta.

Kompleksowość naszej obsługi wynika nie tylko z różnych specjalizacji prawnych, które posiadają nasi prawnicy, ale także ze stałej współpracy z osobami i firmami, świadczącymi inne usługi profesjonalne, które są wykonywane w sposób równoległy i skoordynowany z usługami prawniczymi. Należą do nich biegli rewidenci, doradcy podatkowi i finansowi, specjaliści od rynków kapitałowych, rzeczoznawcy majątkowi, osoby posiadające różnego rodzaju uprawnienia budowlane, informatycy, a także profesjonalni negocjatorzy i windykatorzy. Praca takiego interdyscyplinarnego zespołu jest szczególnie przydatna przy takich projektach, jak na przykład procesy inwestycyjne, fuzje i przejęcia czy badania due diligence i jest koordynowana przez jednego ze Wspólników Zarządzających Kancelarii.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie szczegółowego planu i harmonogramu działania;
 • Przygotowywanie alternatywnych wariantów rozwiązań prawnych i biznesowych;
 • Lokalizowanie i szacowanie ryzyk prawnych mogących wystąpić w trakcie realizacji projektu;
 • Koordynacja działań podejmowanych przez pracowników Klienta;
 • Przeprowadzanie szczegółowych badań w oparciu o dokumentację oraz wizyty lokalne oraz sporządzanie raportów wraz z oceną wyników – due diligence;
 • Doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych;
 • Reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi;
 • Opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów inwestycyjnych;
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów umów;
 • Wsparcie w zakresie sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji całości procesu realizacji projektu;
 • Kompleksową obsługę korporacyjną firm – implementacja i zachowanie ładu korporacyjnego;
 • Wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych spółek, w tym spółek publicznych notowanych na rynkach regulowanych;
 • Kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie lokalizowania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
 • Kompleksową obsługę firm jako zakładów pracy;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Windykacja

 

Kancelaria oferuje swoim Klientom windykację sądową oraz pozasądową w kilku wariantach. Windykacja może polegać na dochodzeniu w imieniu Klienta pojedynczej należności, pakietu należności oraz na stałym nadzorze windykacyjnym nad wierzytelnościami Klienta. W tym ostatnim przypadku Kancelaria w ramach umowy stałej współpracy zajmuje się monitorowaniem płatności, windykacją przedsądową, a także windykacją sądową – jeśli okaże się to konieczne.

W przypadku spraw windykacyjnych wynagrodzenie Kancelarii jest częściowo uzależnione od „sukcesu”, czyli uzyskania prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty czy też wyegzekwowania określonej należności. Jest to rozwiązanie korzystne dla Klienta, który nie jest obciążany całością wynagrodzenia niezależnie od wyniku sprawy.

Odszkodowania

Kancelaria udziela swoim Klientom profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie odszkodowań, nie tylko komunikacyjnych, ale też tych wynikłych z nienależytego wykonania umów, błędów medycznych czy czynów niedozwolonych, w tym w szczególności przestępstw.
Kancelaria zajmuje się całym procesem dochodzenia odszkodowania począwszy od wyliczenia wysokości szkody, przez wezwanie do zapłaty i sprawę sądową.
Sprawy odszkodowawcze należą do szczególnie skomplikowanych z uwagi na fakt, że w przeważającej liczbie przypadków zachodzi konieczność pozyskania opinii biegłego sądowego. Choć opinii nie sporządza pełnomocnik, jego rola w procesie o zapłatę odszkodowania jest doniosła. To pełnomocnik bowiem w interesie Klienta kontroluje rzetelność, spójność opinii biegłego.

Obsługa korporacyjna, rejestracja i przekształcenia spółek

 

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów korporacyjnych kompleksowe usługi począwszy od tworzenia spółek, ich przekształcania a także pomocy przy bieżącym ich prowadzeniu, w tym między innymi zmiany umów spółek, sporządzanie protokołów z posiedzeń organów spółki.
Doradzamy w sporach pomiędzy spółkami, a członkami ich organów.
Większość stale obsługiwanych przez Kancelarię przedsiębiorców do spółki prawa handlowego, dlatego też Naszym Klientom z tego sektora jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną na najwyższym poziomie popartą wieloletnim doświadczeniem.

Sprawy spadkowe, zachowek

 

Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach spadkowych.
Klienci często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych śmierci osoby bliskiej (odziedziczenie długów, zapłata podatku od spadków, odpowiedzialność solidarna za długi do czasu działu spadku). Częstym problemem i zaniedbaniem Klientów jest odkładanie w czasie regulacji spraw spadkowych.
Pomoc prawna dla Naszych Klientów nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji śmierci osoby bliskiej. Pomagamy także Klientom w podejmowaniu decyzji związanych z rozporządzeniami na wypadek własnej śmierci.

Sprawy upadłościowe

 

Kancelaria udziela na rzecz swoich Klientów profesjonalnej pomocy przy sprawach upadłościowych, zarówno osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jak i przedsiębiorców.
Przepisy prawa upadłościowego umożliwiają oddłużenie się osobom, które stały się niewypłacalne. Samo ustalenie, że ktoś stał się niewypłacalny najczęściej nie napotyka problemów. Rola Kancelarii sprowadza się do tego, by ustalić z Klientem i w interesie Klienta przedstawić przed sądem upadłościowym całokształt okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności. Ma to kolosalne znaczenie z punktu widzenia rozliczenia dłużnika (upadłego) z jego wierzycielami. Nieco upraszczając – można powiedzieć, że przyczyny niewypłacalności mają wpływ na to ile będzie trzeba zapłacić wierzycielom już po zlikwidowaniu masy upadłości, czyli spieniężeniu majątku dłużnika.
W sprawach upadłościowych Kancelaria udziela swoim Klientom pomocy prawnej od samego przygotowania wniosku o upadłość, przez zastępstwo przed sądem upadłościowym, aż do jej prawomocnego zakończenia.

Prawo pracy

 

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa pracy. Kancelaria udziela swoim Klientom profesjonalnej pomocy prawnej:

 1. przy prowadzeniu sporów związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu;
 2. przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności,
 3. opracowanie kontraktów menadżerskich,
 4. tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,
 5. opracowywania dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji,
 6. opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy, w sprawach z zakresu mobbingu.

Prawo karne

 

Kancelaria udziela swoim Klientom kompleksowej pomocy prawnej w sprawach karnych na każdym etapie postępowania i to zarówno jako obrońcy jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych, którzy w postępowaniu karnym dochodzą ochrony swoich praw. W obszarze Naszej szczególnej specjalizacji są sprawy karne związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, sprawy narkotykowe, sprawy związane z uporczywą niealimentacją oraz sprawy karne gospodarcze.
W ramach udzielanej pomocy Kancelaria zastępuje Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora, postępowania sądowego i wykonawczego.
Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów także pomocy przy wnioskowaniu o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonywaniu.

Sprawy rodzinne, alimenty

 

Sprawy rodzinne wiążą się głównie z opieką nad dziećmi, ustaleniem kontaktów i ich naruszeń oraz kwestiami alimentacyjnymi.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego pozwala Nam na postawić diagnozę, że najbardziej pokrzywdzonymi sporami rodzinnymi są dzieci – które swe interesy realizują (najczęściej) przez przedstawicieli ustawowych – rodziców.
Przeprowadzamy wywiad z Klientem, poznajemy jego sytuację i doradzamy jak się zachować i jakie kroki podjąć, aby uzyskać zamierzony efekt. Pomagamy zebrać odpowiednie dowody. Przygotowujemy pozwy i wnioski do sądu oraz prowadzimy postępowanie w imieniu Klienta zapewniając obecność w sądzie i konsultacje pomiędzy rozprawami.
Jeżeli jedynie rozważacie Państwo sądowe uregulowanie kwestii rodzinnych, w tym zamierzacie wystąpić o alimenty, ustalić opiekę nad dziećmi lub uregulować kontakty utrudniane przez drugiego rodzica zapraszamy na spotkanie w Kancelarii, podczas którego uzyskacie kompleksowe informacje dotyczące rozwiązania Waszych problemów.
Podstawowymi sprawami rodzinnymi, którymi się zajmujemy są sprawy:

 • o alimenty na dzieci,
 • o alimenty na małżonka/byłego małżonka – zarówno w czasie trwania małżeństwa jak i po rozwodzie (separacji);
 • o alimenty na rzecz członka rodziny np. na rzecz rodzica od dzieci;
 • o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub o ich zmianę;
 • o ukaranie rodzica, który łamie ustalenia w zakresie kontaktów;
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka związanych na przykład z wyjazdem za granicę, paszportem, zgodą na uczęszczanie do szkoły/przedszkola;
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • o uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

Rozwody

 

Przyczyny rozwodów są różne. Może być to po prostu ujawnienie się różnic charakterów małżonków, ale i zdrada, czy przemoc domowa.
Sprawy rozwodowe ze swego charakteru obarczone są sporym ładunkiem emocji, który nie powinien jednak przesłaniać powagi sprawy i jej konsekwencji nie tylko dla małżonków, ale i ich dzieci. Trudność spraw rozwodowych wynika z tego, że często koniecznym staje się poruszanie przed sądem aspektów bardzo osobistych.
W przypadku gry rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dzieci – nieodzownym jest orzeczenie wraz z rozwodem o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi i alimentach.
Orzeczenie rozwodu nie kończy sprawy. Trzeba pamiętać, że rozwód jest równoznaczny z ustaniem wspólności majątkowej, zatem od chwili jego orzeczenia każdy z małżonków nabywa prawa i zaciąga zobowiązania do i ze swojego majątku osobistego.
Kolejnym krokiem jaki powinien być podjęty po zamknięciu sprawy rozwodowej jest wniesienie o podział majątku dorobkowego. W trakcie podziału majątku dorobkowego zapadną decyzje który z małżonków obejmie na wyłączną własność poszczególne składniki majątku wspólnego oraz czy, a jeśli tak, to jakie będą dokonywane między małżonkami spłaty. Podniesienie wszystkich stosownych żądań może mieć miejsce wyłącznie w tym procesie, takich jak na przykład nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, toteż zaniedbanie powoduje utratę roszczeń, choć należnych.
Co do zasady udziały małżonków we wspólnym majątku są równe, jednak nie zawsze. W określonych sytuacjach małżonek może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku. Sytuacja taka choć wyjątkowa, to może mieść miejsce na przykład, gdy jeden z małżonków rażąco zaniedbuje swoje obowiązki zabezpieczania materialnego potrzeb rodziny, zaś cały ciężar utrzymania rodziny spoczywa na barkach drugiego.